Bài thi Hướng dẫn viên giỏi

  1. Thạch Thị Quế Anh
  2. Bùi Công Cường
  3. Trần Trọng Hiếu
  4. Đỗ Thái Bình
  5. Nguyễn Văn Khánh (Cửu Long)